Oбщи условия за използване на интернет-страница www.martinishops.com

„МАРТИНИ 2001" ЕООД,
ЕИК: 205065881,
с адрес: ул. Плевен №3 вх.7 ет.5 ап.13 обл. Русе, гр. Русе 7000, България,
ДДС №: BG205065881,
тел.: +359 877 817 617 и
имейл адрес: info@martinishops.com,
прилага в търговските си взаимоотношения с Клиентите настоящите Общи условия, ("МАРТИНИ 2001"),

Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да използвате страницата на МАРТИНИ 2001 ЕООД (наричано по-долу само "МАРТИНИ 2001"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и МАРТИНИ 2001, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на страницата на МАРТИНИ 2001  за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

1. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и МАРТИНИ 2001. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички посочени по-долу клаузи, моля, не използвайте сайта на МАРТИНИ 2001 .

2. Потребителите по смисъла на настоящите Oбщи условия са:
2.1. Нерегистрирани – Потребители, които посещават Интернет страница на МАРТИНИ 2001  без да извършват регистрация.

3. МАРТИНИ 2001, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право на МАРТИНИ 2001  или на негови договорни партньори. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на МАРТИНИ 2001 . Нерегламентираното използване на обектите на закрила представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

4. МАРТИНИ 2001  е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
Лични данни, събирани чрез тази интернет страница и обработвани от МАРТИНИ 2001  се ползват при строго спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на този сайт свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да се регистрирате, за да ползване услугите на онлайн магазина и/ или получаване на информационен бюлетин (newsletter) и/или информационен справочник, МАРТИНИ 2001  се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща Вашите лични данни, получена от Вас посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
МАРТИНИ 2001  приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, която е приложима към обработването на лични данни.

5. МАРТИНИ 2001  полага всички усилия да поддържа информацията на сайта си вярна, точна и актуална, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. МАРТИНИ 2001 не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на МАРТИНИ 2001  за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
МАРТИНИ 2001  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт, нито на сайтовете, към които настоящият сайт съдържа препратки.

6. МАРТИНИ 2001  си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

7. За всички неуредени в тези Общи Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

8. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

9. Начини на плащане:

9.1 Стойността на стоките може да бъде заплащана по електронен път (с карта), а също и чрез плащане при получаване. При необходимост от връщане на сума платена с карта. Сумата се възстановява само по картата, с която е платено.

Дата: 25.05.2018г.